• 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7
Menu
Billedserier
Image Map

Detektorarkæologi


En af hjørnestenene i projektets arbejdsmetode er arbejdet med ikke-destruktiv arkæologi, altså uden at der sættes en skovl i jorden. Derfor er det en kæmpe gevinst, at vi har et godt samarbejde med metaldetektiverne. Nogle af de nye luftfotopladser, vi finder, kan være vanskelige at tolke og datere uden at udføre større udgravninger, og samtidig kan pladserne værre større, end vi kan se fra luften. Ved at afsøge lokaliteterne og de omkringliggende områder med metaldetektorer lykkes det ofte at få nogle gode fund frem i lyset. Genstandene kan hjælpe med at afklare nogle af spørgsmålene. Metaldetektorundersøgelser kan også indikere, hvor gode bevaringsforholdene er på en given lokalitet. Mange fund er generelt et tegn på, at en stor del af de kulturhistoriske anlæg er blevet bortpløjet og nu er en del af pløjelaget. Informationerne kan anvendes til at lægge en strategi for, hvordan området kan beskyttes, eller om det er hensigtsmæssigt at udgrave dele af pladsen.

Nogle gange får vi informationer om helt nye bopladser ud fra koncentrationer af metalfund, som detektorførerne gør os opmærksomme på. Den slags detektorpladser overflyver vi ofte ved næst givne lejlighed, for at se om fundene kan kombineres med afgrødespor. Mange af disse aktiviteter foregår løbende, og er ofte opbygget af individuelle aftaler mellem projektet og enkelte metaldetektiver.

Hvis større områder skal afsøges, afholdes af og til et detektortræf, hvor metaldetektiver fra hele Danmark, og indimellem endda fra Norge eller Sverige samles med et fælles mål.

Rysensten

En flok metaldetektiver er i gang med at afsøge markerne ved Rysensten i 2012. Foto © L. H. Olesen.
I 2008 opdagedes pladsen fra luften. I kornet kan ses langhuse, gruber, grubehuse og grøfter, der dækkede et stort område fra øst mod vest. Husene dateres hovedsageligt til middelalderen, men der er også indikationer på, at nogle kan være fra yngre jernalder eller vikingetid. Foto © L.H. Olesen.

Under et større nordisk detektortræf, der var arrangeret i samarbejde med Thy-Mors Detektorforening, var Rysensten en af de pladser, der blev undersøgt særdeles grundigt. Størstedelen af træffets 80 deltagere afsøgte lokaliteten i løbet af en flot septemberdag, og resultatet af undersøgelsen var ikke til at tage fejl af. Der blev fundet en stor mængde genstande fra især middelalderen, men også fra vikingetid, yngre jernalder og endda enkelte fund fra ældre jernalder. Generelt stemte fundbilledet fra afsøgningen overens med det indtryk vi havde af pladsen fra luftfotos, men fundene kunne bidrage til en stærkere dateringsramme. Dertil fandtes en del genstande udenfor det område, hvor der var størst koncentration af afgrødespor.
Detektorfundende fra afsøgningen er indmålt på ortofotografiet af området vest for Rysensten. De sorte prikker markerer fund uden sikker datering, lilla prikker er fra middelalderen, mørkeblå er fra vikingetiden, gul er fra yngre jernalder og lyseblå er fra ældre jernalder. De indrammede røde felter, markerer de områder, hvor vi har fundet afgrødespor fra luften. © Geodatastyrelsen

Sværdknop fra ældre middelalder. Fundet af T. Sande. Foto © Jannie Würtz Sløk.

En seglstampe fra senmiddelalder. Fundet af A. Segerhand. Foto © Jannie Würtz Sløk.

Remdeler fra vikingetiden. Fundet af P. Laursen. Foto © Jannie Würtz Sløk.

Arm fra fibel fra yngre jernalder. Fundet af E. Sørensen. Foto © Jannie Würtz Sløk.

Korsformet fibel med stempelornamentik fra yngre jernalder. Fundet af Ø. Bragelien. Foto © Jannie Würtz Sløk.

Kuglefibel fra ældre jernalder. Fundet af S. Agersø. Foto © Jannie Würtz Sløk.

Skærum Mølle ved Vemb

Ved Skærum Mølle tæt ved herregården Nørre Vosborg og ved overgangsstedet over Storåen ligger gravhøjen Grydehøj. På markerne syd for Skærum Mølle nær ved højen blev der i slutningen af 1800-tallet fundet en meget rig kvindegrav fra vikingetiden. Siden er det forsøgt at finde vikingetidsbebyggelsen på stedet. Det lykkedes ved en flyrekognoscering i 2009. Her fandt vi afgrødespor, der blandt andet viste langhuse med let buede vægge. Et karakteristisk bygningstræk for vikingetiden. Foto © L.H.Olesen
Spor efter masser af hustomter fra vikingetid og tidlig middelalder formentlig. Det kunne se ud som om, hustomterne følger et gammelt vejforløb. Foto © L.H.Olesen
Sporene ser ud til at stamme fra middelalderhuse, men ved nærmere kig  kan man se spor af hustomter med buede langvægge. De to af disse hustomter ligger i højre side af billedet øverst i den grønne mark. Nu ser det ud til, at i det mindste dele af bebyggelsen stammer fra vikingetiden. Med Grydehøj med den rige kvindegrav fra vikingetiden lige på den anden side af vejen og de mange detektorfund, der dukker op, er der ingen tvivl om, at vi har med et rigtig spændende sted at gøre. Foto © L.H.Olesen.

Herunder ses flere af de smykker, som Peder Laursen og Mogens Ringdal sidenhen fandt i området. Foto © Peder Laursen.
Foto © Peder Laursen.


Foto © Peder Laursen.
Foto © Peder Laursen.
Foto © Peder Laursen.
Markerne omkring Skærum Mølle blev også undersøgt i forbindelse med detektortræffet i 2014, og her fandtes endnu flere spændende metalgenstande, som ses nedenfor.

Det meste af en nøgle fra vikingetiden. Fundet af M. Jensen. Foto © Jannie Würtz Sløk.

Et fragment af en sølvarmring fra vikingetiden med flot ornamentik – set fra oven og fra siden. En armring af samme type fandtes i Grydehøjgraven. Fundet af J. J. Hansen. Foto © Jannie Würtz Sløk.

Et fragment af en sølvarmring fra vikingetiden med flot ornamentik – set fra oven og fra siden. En armring af samme type fandtes i Grydehøjgraven. Fundet af J. J. Hansen. Foto © Jannie Würtz Sløk.

En ligearmet fibel i sølv fra yngre jernalder – set fra siden og fra oven. Fundet af F. Vestergaard. Foto © Jannie Würtz Sløk.

På kortet med de gps-indmålte detektorfund er det tydeligt, at der har været aktiviteter omkring de områder, hvor afgrødesporene er fundet (markeret med røde indramninger). De sorte prikker markerer fund uden sikker datering, lilla prikker er fra middelalderen, mørkeblå er fra vikingetiden, gul er fra yngre jernalder og lyseblå er fra ældre jernalder. Lodfoto © Geodatastyrelsen

Idomlund vest for Holstebro

Luftfoto af en rækkelandsby fra ældre jernalder vest for Holstebro. Foto © L. H. Olesen.

I 2010 opdagede vi en boplads vest for Holstebro, tæt ved Storeåen. Her kunne man se nogle hustomter, samt en række andre bopladsspor i kornmarken. Den samme plads blev overfløjet i forsommeren 2016, på årets første flyvning. Vejrforholdene var rigtig gode, og i marken kunne vi se skarpe markeringer af en rækkelandsby fra ældre jernalder. Kort efter flyvningen, blev nogle af luftfotografierne lagt op på hjemmesiden. Da Midtjysk Detektorforening så pladsen, tilrettelagde de et træf i samråd med Holstebro Museum for at afsøge området. 

Ca. 90 amatørarkæologer deltog i træffet, og der blev gjort mange interessante fund fra både ældre og yngre jernalder, vikingetid og middelalder. Knap 100 fund er udtaget til danefævurdering. Nogle af fundene kan ses på Holstebro Museum i særudstillingen om luftfotoarkæologi Historien i kornet, frem til at vi lukker museet d. 17 april 2017.

Ortofotografiet viser de indmålte detektorfund, der blev gjort under detektortræffet. De sorte prikker markerer fund uden sikker datering, lilla prikker er fra middelalderen, mørkeblå er fra vikingetiden, gul er fra yngre jernalder og lyseblå er fra ældre jernalder. De indrammede røde felter markerer de områder, hvor vi har fundet afgrødespor fra luften. Lodfoto © Geodatastyrelsen.

Brørup ved Bøvlingbjerg

Området øst for Bøvlingbjerg. De indrammede røde felter, markerer de områder, hvor vi har fundet afgrødespor fra luften. Lodfoto © Geodatastyrelsen.

I markerne øst for Bøvlingbjerg, er der en del luftfotopladser, der alle sammen kan stamme fra den yngre del af jernalderen og vikingetiden. Her er flere flotte afgrødespor af langhuse og grubehuse. At der findes så mange pladser muligvis fra samme periode, der ligger så tæt på hinanden, er ret sjældent i Vestjylland. Derfor arrangeredes et detektortræf i 2016 i samarbejde med Thy-Mors Detektorforening og Midtjysk Detektorforening. Godt 30 deltog i afsøgningen. Desværre var resultatet ret nedslående. Efter en dags afsøgning af området, blev der gjort et par enkelte fund fra middelalderen. Disse fund er også interessante, men de leder til en hvis undren, da så stor koncentration af yngre jernalder aktivitet ofte medfører metalfund. Måske betyder det, at de kulturhistoriske spor fra yngre jernalder stadigvæk er velbevarede, og oldsagerne derfor ikke særligt repræsenteret i muldlaget.

Seneste nyt
20.12.19
Westerbyprisen til Lis Helles Olesen
Den 10. maj 2019 modtog Lis Helles Olesen Erik Westerby-prisen som ”anerkendelse......
4.11.19
Foredrag i Sønder Nissum den 12. november kl. 19.30
Fortiden set fra himlen – luftfotoarkæologi i Danmark. Arrangør:...
20.10.19
Luftfotoarkæologi på p4
Den 20.10.2019 talte Lis Helles Olesen om luftfotoarkæologi i P4 Weekend Midt......
17.9.19
Ny bog om luftfotoarkæologi
Fredag d. 20. september kl. 14. Vores nye bog Luftfotoarkæologi 2 – Luftfotos,......
12.9.18
Udsendelse på DK4
Så har Frantz Howitz og hans dygtige fotografer lavet en udsendelse om vores......
10.9.18
Billeder fra nogle af de mere end 200 nyfundne lokaliteter
Som alle ved har sommeren 2018 været fantastisk tør og solrig....
Kontakt: Lis Helles Olesen - Holstebro Museum - Museumsvej 2B - 7500 Holstebro – 21 18 79 54 – lis.helles@holstebro-museum.dk